top of page
Search
  • Writer's pictureAmir Leybovitch, CEO

התפתחות מעניינת בתעודת הסל - נפט ארצות הברית


© Tanawat Pontchour/Dreamstime

התפתחות מעניינת בתעודת הסל USO - United States Oil Fund בארה"ב. תעודה זו אמורה לעקוב אחר מחיר הנפט הגולמי הנסחר בארה"ב. בעקבות ירידה חדה במחירי הנפט בשבועות האחרונים רכשו משקיעים רבים (כנראה רובם פרטיים) בסכומים גדולים מאד את תעודת הסל מתוך אמונה כי מחירי הנפט יעלו חזרה בזמן הקרוב. היות וחוזי הנפט נסחרים לפי תאריכים וכל רוכש של תעודה חייב לדאוג לאחסון הנפט שרכש והיות ושטחי האחסון מלאים ולחברה המנהלת של תעודת הסל אין יכולת אחסון היא הייתה חייבת למכור את החוזים לחודש הקרוב ולרכוש במקום חוזים לתאריכים עתידיים בתקווה שעד אז יתפנה מקום לאחסון. בפועל כפי שכבר ידוע מה שקרה זה שמחיר הנפט בחודש האחרון ירד מתחת ל – 0 עד למחיר מינוס 34$. הווה אומר שבעלי הנפט משלמים לרוכשים על נכונות לקחת מהם את הסחורה.


מבלי להיכנס לכל הפרטים הטכניים מדוע – החליטה החברה המנהלת של התעודה לא להנפיק יחידות נוספות למסחר. הנפקת ומחיקת היחידות מתבצעת באופן שוטף כשיש ביקוש או היצע ע"מ לשמור על התאמה בין שווי הנכסים המנוהלים (נפט) לבין מחיר התעודה. כשלא מנפיקים יחידות נוספות או מוחקים נוצר פער.


מחיר יחידה של התעודה נסגר אתמול ע"ס $2.81 בסוף יום המסחר אתמול פרסמה החברה המנהלת את שווי הנכסים (NAV) ע"ס $2.06. ז"א התעודה נסחרת בפרמיה של 36.4%! נכון להיום כשמשקיע רוכש את התעודה הוא מיד מופסד 36.4% אולם לעיתים ההבדל בין התיאוריה לפרקטיקה יכול להיות גדול מאד ובתרחיש של עליה משמעותית במחיר הנפט גם מחזיקי התעודה עשויים להנות.


עמיר ליבוביץ', מנכ"ל Clarity Capital

*אין באמור לעיל כדי להוות המלצת השקעה או המלצה למכירה או רכישה של ניירות ערך. המידע המובא לעיל מובא כפרשנות סובייקטיבית על נתוני השוק*

Comments


bottom of page