top of page

תנאי שימוש

אתר זה הוא למטרת מידע בלבד ואינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות. ייעוץ שכזה יינתן רק לאחר חתימת הסכם ייעוץ השקעות ובירור צרכים המתחשב ומותאם לצרכי כל אדם בידי יועץ/משווק השקעות מוסמך. המידע באתר זה אינו מהווה שום המלצה או הצעה לקנות או למכור מניות או מוצרי השקעה המוצגים באתר. הקישורים באתר נועדו על מנת לאפשר גלישה נוחה ואנו שוללים כל אחריות לכל דבר שנמצא באתרים המקושרים.

אין בהצגת מידע באתר בכדי להטיל אחריות כלשהיא על קלאריטי להמשיך ולספק את המידע בהמשך או לעדכנו. החברה אינה אחראית לעדכן את המידע באתר ומובהר כי המידע המוצג באתר לרבות סקירות וכתבות הינו מעודכן נכון למועד כתיבתם והחברה לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם לכל צד אחר שהוא, כתוצאה ישירה או עקיפה עקב הסתמכות על המידע המצוי באתר כאמור.

המידע הכלול באתר הינו כפי שהוא "AS IS". קלאריטי קפיטל עושה ככל שביכולתה על מנת שהמידע יהיה אמין, מעודכן ומדוייק ופועלת לעדכנו ולתקנו במידה וקיימות שגיאות מעת לעת ואולם המידע אינו מתיימר להיות ניתוח שלם, מלא או מפורט של כלל הנושאים הכלולים בו. חלק מהמידע מקורו בצדדים שלישיים ונכונות הכלול בו לא נבדקת על ידי קלאריטי. קלאריטי אינה נושאת באחריות לשגיאות ו/או טעויות ו/או פגמים במידע המוצג במסגרת האתר.

במידה והאתר יאפשר פרסום פרסומים של כותבים שונים, יודגש כי פרסומים כאמור הינם דיעה סובייקטיבית של הכותב וקלאריטי אינה עומדת בהכרח מאחורי האמור בפרסומים שכאלה.

קלאריטי קפיטל מייעצת לכל לקוחותיה ומשתמשי האתר לערוך בדיקה עצמאית בנוגע למידע המוצג באתר ולהיעזר לשם כך בשירותיהם של יועצים חיצונייים (כגון רו"ח, יועצים פיננסיים ועו"ד). יש לצאת מנקודת הנחה שכל המידע המוצג באתר זה מיועד לאנשים בעלי הון ולקוחות כשירים בעלי רמה גבוה של הבנה, ניסיון וידע פיננסי ויכולת עמידה והערכה של הפסדים כספיים.

קלאריטי קפיטל לא תישא שום אחריות לכל נזק ישיר, ספציפי, עקיף או עוקב, אפילו אם הוסבר והומלץ במפורש על אפשרות של נזקים שכאלו, הנובעים מהקשר או השימוש בהם באתר זה.

כתוצאה מכך, כל משתמש באתר מסכים, כתנאי מקדים לשימוש באתר של קלאריטי קפיטל לשחרר את קלאריטי קפיטל, חברי הדירקטוריון, בעליה, עובדיה וסוכניה מכל אחריות ו/או השלכות שליליות הנובעות מכל מעשיה / פעולותיה ו / או מחדלים המשתמשים ללא תלות בקבלת עצותיו האישיות בהתאמה אישית מקלאריטי קפיטל.

על השימוש באתר ובשירות חלים דיני מדינת ישראל, ולבתי המשפט במחוז תל אביב-יפו תהא סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור לשירות והשימוש בו.

קלאריטי קפיטל שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להתאים ולהוסיף או להשמיט חלקים מאתר זה בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי ללא שתנתן על כך הודעה מפורשת מראש או לאחר מעשה, ולמשתמש לא תהא זכות תביעה ו/או דרישה נגד קלאריטי בשל כך.

בעצם השימוש באתר, המשתמש מביע הסכמתו לכך שהמידע אשר מסר באתר עשוי יהיה להישמר במאגרי מידע של קלאריטי ולשמש לצורך התאמת המידע באתר ספציפית למשתמש וכן לצורך החלטה בדבר הצעת שירותים למשתמש בעתיד על ידי קלאריטי.

לקריאת הצהרת הנגישות שלנו

bottom of page